Deklaracja dostępności serwisu

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego .

Data publikacji strony internetowej: 2021-04-19

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2021-04-19

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia 2021-04-19. Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia 2021-04-21.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Andrzej Śliwa, adres poczty elektronicznej andrzej.sliwa@mosir.pulawy.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 814586240. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Skargi i odwołania

Nazwa organu odwoławczego: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Puławach

Adres organu odwoławczego: Hauke Bosaka 1, 24-100 Puławy

Adres e-mail organu odwoławczego: biuro@mosir.pulawy.pl

Telefon organu odwoławczego: 814586240

Dostępność architektoniczna

Dostępność architektoniczna

Główna siedziba Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Puławach zlokalizowana jest przy ul. Hauke-Bosaka. Pozostałe obiekty znajdują się przy:

- ul. Hauke-Bosaka 1 – stadion piłkarsko-lekkoatletyczny

- ul. Hauke-Bosaka 1 – Hotel Olimpic

- ul. Hauke-Bosaka 1 – Park Wodny

- ul. Partyzantów 11 – hala widowiskowo-sportowa

- ul. Wróblewskiego 1 – Puławskie Korty Tenisowe

- ul. Kaniowczyków – zespół boisk piłkarskich

- ul. Portowa 3 – Marina Puławy

- ul. Lubelska 59 – hala widowiskowo-sportowa

- ul. Niemcewicza – Skatepark

 

  1. ul. Hauke-Bosaka 1  - główny budynek, Hotel Olimpic, Stadion piłkarsko-lekkoatletyczny, Park Wodnym - główny budynek nr 4, Hotel Olimpic

Wejście główne dla interesantów znajduje się od parkingu od ul. Hauke Bosaka 1.

Administracja pracuje  od poniedziałku do piątku w godz. 07.00 do 15.00.

Hotel Olimpic czynny jest całodobowo, 7 dni w tygodniu.

Do budynku zapewniony jest podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

W budynku jest winda umożliwiająca swobodny dostęp do każdej kondygnacji.

Przy budynku przy wejściu głównym jest wyznaczone jedno miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej.

W budynku są toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

W części hotelowej  na każdym piętrze jest  jeden pokój z łazienką i WC  przystosowany  dla osób niepełnosprawny.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

- Stadion piłkarsko-lekkoatletyczny

Na koronie stadionu na trybunach w centralnym miejscu ( sektor A5 )  wyznaczone jest  6 miejsc dla wózków dla osób niepełnosprawnych.

Dla komunikacji między trybunami zamontowano podjazdy dla wózków inwalidzkich ze stali kwasoodpornej.

- Park Wodny

Wejście główne do budynku od strony parkingu od ul. Hauke Bosaka 1

Do budynku zapewniony jest podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

W budynku są toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Do basenu sportowego jest podjazd dla wózków dla osób niepełnosprawnych.

Komunikacja na całym terenie Parku Wodnego jest przystosowana dla wózków dla osób niepełnosprawnych.

Dostęp do kawiarni w Parku Wodnym zapewniony jest dzięki wykonanemu podjazdowi dla osób niepełnosprawnych

 - ul. Wróblewskiego 1 – Puławskie Korty Tenisowe

Recepcja obiektu pracuje od poniedziałku do piątku w godz 7.00 – 22.00

Wejście główne do budynku od strony parkingu od ul. Wróblewskiego

Przy budynku jest wyznaczone jedno miejsce parkingowe dla niepełnosprawnych

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

ul. Portowa 3 – Marina-Puławy

Interesanci przyjmowani są w Recepcji znajdującej się w budynku OB.-2

Zaplecze Przystani czynne jest w godz. 09.00 - 22.00 (po 15.00 w Bosmanacie OB.-4) Zaplecze Basenu Jachtowego czynne jest 7 dni w tygodniu.

Po całym terenie osoby poruszające się na wózkach mogą przemieszczać się bez problemu, obniżone krawężniki na chodnikach, przejściach. Do budynków zapewniony jest podjazd.

W każdym budynku znajdują się toalety dla osób niepełnosprawnych, na kampingu dodatkowo kabina prysznicowa.

Na parkingu jak i przed recepcją znajdują się miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

 - ul. Lubelska 59 – Hala widowiskowo-sportowa

Przy budynku wyznaczone jest 12 miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych Budynek dysponuje szerokimi wejściami dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich

W obiekcie znajdują się toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych, wyposażone w system przyzywowy

Na głównej sali gier znajduje się wydzielony sektor dla osób niedosłyszących, wyposażony w pętlę indukcyjną

Obiekt wyposażony jest w windy

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

 

Powrót na początek strony